Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Bezoeker: Een persoon die de website (vrijblijvend, meerdere malen per dag) kan bezoeken;
1.2 Lid/leden: personen die zich geregistreerd hebben door het aanmaken van een profiel en deze vervolgens geactiveerd hebben;
1.3 Registreren: Aanmelden door middel van het aanmaken en activeren van een profiel;
1.4 Baasje: Een hondeneigenaar die zich heeft geregistreerd om in contact te komen met een wandelmaatje;
1.5 Wandelmaatje: Een hondenliefhebber (zonder hond) die zich heeft geregistreerd om in contact te komen met een hond en baasje;
1.6 Gratis account: Een gratis lidmaatschap;
1.7 Volledig lidmaatschap: Een betaald lidmaatschap voor baasjes;
1.8 Ambassadeurschap: Een betaald lidmaatschap voor wandelmaatjes;

Artikel 2 Algemeen

2.1 Dit zijn de algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden; nader te noemen “voorwaarden” (voor de website) van Hondjeuitlaten.nl, gevestigd te Utrecht en geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 62777998. De gebruiker en/of bezoeker en/of lid wordt geadviseerd deze voorwaarden zorgvuldig te lezen alvorens, www.hondjeuitlaten.nl (verder) te bezoeken en/of zich te registreren als baasje of wandelmaatje.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Hondjeuitlaten.nl waaronder mede te verstaan een Gratis account, een Volledig lidmaatschap en Ambassadeurschap. Door het registreren via de website, geeft de bezoeker/gebruiker aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze voorwaarden. Indien de gebruiker/bezoeker niet akkoord gaat met één of meerdere van deze voorwaarden, verzoekt Hondjeuitlaten.nl hem/haar geen gebruik te maken van de website.

2.3 Voordat een bezoeker zich geregistreerd heeft, wordt de tekst van deze voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

Artikel 3 Diensten Hondjeuitlaten.nl

3.1 Om volledig gebruik te kunnen maken van Hondjeuitlaten.nl dient u zich te registreren en een profiel aan te maken. Het lidmaatschap is enkel en alleen bestemd voor consumenten (natuurlijke personen zonder eigen commerciëel belang). Zakelijke organisaties of instanties kunnen voor meer informatie contact opnemen met hondjeuitlaten.nl over de mogelijkheden.

3.2 Met behulp van de website kunnen leden in contact komen met andere leden en via de zoekfunctie of kaartfunctie op zoek gaan naar leden in de buurt. Uw profiel kan ook als match aan een ander lid van Hondjeuitlaten.nl getoond, of via de zoekfunctie, of via de kaartfunctie aan andere leden beschikbaar worden gesteld. De kaartfunctie geeft een indicatie van uw woonlocatie (dit om een match gebaseerd op afstand mogelijk te maken), maar hier zullen geen volledige adresgegevens verstrekt worden.

3.3 Hondjeuitlaten.nl geeft geen enkele garantie ten aanzien van het aantal beschikbaar te stellen matches. Hondjeuitlaten.nl garandeert op geen enkele wijze dat de beschikbaar gestelde matches ook daadwerkelijk aansluiten bij uw profiel of voorkeur en/of dat deze met u in contact willen treden.

3.4 Hondjeuitlaten.nl is verantwoordelijk voor de inhoud en beheer van de website. Aan de gegevens op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Hondjeuitlaten.nl streeft er naar actuele en correcte informatie op de website te plaatsen. Desondanks kan Hondjeuitlaten.nl niet garanderen dat alle informatie ten alle tijden actueel, correct en volledig is.

3.5 Alle inhoud –waaronder mede wordt begrepen bestanden, foto’s, gegevens, informatie, materialen – die de bezoeker en/of gebruiker zelf op de website plaatst valt geheel en alleen onder diens eigen verantwoordelijkheid. De aanwezigheid daarvan op Hondjeuitlaten.nl impliceert niet dat Hondjeuitlaten.nl deze content heeft goedgekeurd. Hondjeuitlaten.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud en werkwijze van content van leden.

3.6 Hondjeuitlaten.nl is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld, direct nog indirect, voor enige schade, verlies, grove schuld of nalatigheid veroorzaakt door of gerelateerd aan het gebruik van de informatie op de website en eventuele beslissingen die de bezoeker en/of gebruiker op basis van die informatie neemt. Het gebruik van de informatie op de website en eventuele beslissingen die de bezoeker en/of gebruiker op basis van die informatie neemt, zijn voor diens eigen rekening, risico en verantwoordelijkheid.

3.7 Hondjeuitlaten.nl zal ten alle tijden onderbreking van het netwerk en daarmee onbereikbaarheid van de diensten proberen te voorkomen. Hondjeuitlaten.nl is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld, direct nog indirect, voor enige vorm van onderbreking van het netwerk en daarmee onbereikbaarheid van de diensten.

Artikel 4 Registreren

4.1 Om volledig gebruik te kunnen maken van Hondjeuitlaten.nl, dient u zich te registreren en een profiel aan te maken. Voor het aanmaken van een profiel dienen alle verplichte velden te worden ingevuld. U staat er jegens Hondjeuitlaten.nl voor in dat de informatie die u aan Hondjeuitlaten.nl verstrekt, waaronder mede te verstaan uw naam, emailadres en overige contactgegevens – compleet, naar waarheid en juist is.

4.2 Het is niet geoorloofd een profiel aan te maken op naam van een andere persoon, tenzij die andere persoon hiervoor toestemming heeft gegeven.

4.3 U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van de inloggegevens die aan u ter beschikking worden gesteld. U bent tevens verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die worden verricht met gebruikmaking van uw inloggegevens en u vrijwaart Hondjeuitlaten.nl tegen vorderingen van derden in dit verband. Indien u het vermoeden heeft dat derden op ongeoorloofde wijze gebruik maken van uw inloggegevens, dient u Hondjeuitlate.nl hierover onmiddellijk te informeren.

4.4 Het lidmaatschap is alleen bestemd voor consumenten (natuurlijke personen zonder commerciëel belang). Het is een lid verboden om de website/platform te gebruiken voor commerciële doeleinden en tevens is het verboden om andere leden daartoe te benaderen. Bij overtreding hiervan is een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete aan Hondjeuitlaten.nl verschuldigd van € 1.000,00 (zegge: duizend euro) voor iedere overtreding, te vermeerderen met € 200,00 (zegge: tweehonderd euro) voor iedere benaderde gebruiker. De boete geldt onverminderd het recht van Hondjeuitlaten.nl op nakoming van deze overeenkomst en het recht om schadevergoeding in plaats van de boete te vorderen.

4.5 Hondjeuitlaten.nl behoudt zich het recht voor (aanvragen voor) het lidmaatschap te weigeren, een profiel te blokkeren, of (delen) van de door u geplaatste informatie op uw profiel te verwijderen. Waaronder mede profielen die onvoldoende bruikbaar zijn voor de matching doeleinden van Hondjeuitlaten.nl of strijdig zijn met het bepaalde in deze Voorwaarden.

Artikel 5 Betaald lidmaatschap

5.1 Op de Website worden diverse lidmaatschappen aangeboden, waaronder betaalde lidmaatschappen (zgn. Volledig lidmaatschap of Ambassadeurschap). U betaalt voor het lidmaatschap naar uw keuze de daarbij op de website vermelde prijs. Uw betaald lidmaatschap gaat in op de datum van de betaling van het bedrag van het door u gekozen lidmaatschap. Mits uw profiel is goedgekeurd kunt u vanaf dat moment gebruik maken van de voordelen welke te vinden zijn op de pagina “Lidmaatschap” of “Ambassadeur” (Baasjes kunnen met een Volledig lidmaatschap onbeperkt contact zoeken en privé berichten sturen).

5.2 Een Volledig lidmaatschap wordt aangegaan voor een minimumduur van 1, 3 of 12 maanden. Daarna wordt het Volledig lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde duur en zal maandelijks aan het lid worden gefactureerd. U kunt ten alle tijden opzeggen als u niet wilt dat uw pakket na de pakketduur maandelijks wordt verlengd. U kunt uw betaalde lidmaatschap opzeggen via de website op de pagina “Lidmaatschap”.

5.3 Een Ambassadeurschap wordt aangegaan voor een minimumduur van 3 maanden. Daarna wordt het Ambassadeurschap automatisch verlengd voor onbepaalde duur en zal driemaandelijks aan het lid worden gefactureerd. U kunt ten alle tijden uw Ambassadeurschap opzeggen als u niet wilt dat uw Ambassadeurschap driemaandelijks wordt verlengd. U kunt uw betaalde lidmaatschap opzeggen via de website op de pagina “Ambassadeur”.

5.4 Betaling vindt plaats op de door Hondjeuitlaten.nl aangegeven wijze. Prijzen zijn inclusief btw en andere overheidsheffingen.

5.5 De op de Website en eventueel elders vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd, ook in geval van vooraf overeengekomen periodieke betaling. Indien u niet wenst in te stemmen met een vooraf aangekondigde prijswijziging, kunt u binnen 14 dagen nadat Hondjeuitlaten.nl u op de hoogte heeft gesteld van de aangekondigde prijswijziging, uw betaald lidmaatschap opzeggen met ingang van de datum waarop de prijswijziging in werking treedt.

Artikel 6 Herroepingsrecht


6.1 U heeft het recht om, zonder opgaaf van reden, gebruik te maken van uw herroepingsrecht, wat betekent dat u tot 14 dagen na het aangaan door betaling van het Volledig lidmaatschap op deze beslissing mag terugkomen. Voor het herroepen kunt u gebruik maken van het model herroepingsrecht als gevoegd in bijlage I van deze voorwaarden. Als u in heeft ingestemd om de levering van dienst te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn – en u gebruik heeft gemaakt van de dienst – behoudt Hondjeuitlaten.nl zich het recht voor om voor dit gebruik een redelijke vergoeding te rekenen. Deze vergoeding is vastgesteld op €1,00 per dag dat de dienst door u is gebruikt tot de herroeping van uw abonnement en zal verrekend worden met de som van het te herroepen bedrag.

Artikel 7 Gebruik van Hondjeuitlaten.nl

7.1 Via Hondjeuitlaten.nl is het mogelijk om met andere leden te communiceren. U staat er jegens Hondjeuitlaten.nl voor in dat u Hondjeuitlaten.nl te allen tijde zult gebruiken in overeenstemming met de volgende gebruiksvoorwaarden.

7.2 U garandeert dat uw uitingen en uw overig gebruik van de Website:
• niet pornografisch, seksistisch, obsceen, gewelddadig, of anderszins in strijd met de goede zeden zullen zijn, dan wel links bevatten naar sites met een dergelijke inhoud;
• niet discriminerend (ter zake van religie, ras, uiterlijk, afkomst of cultuur) zullen zijn;
• andere leden of derden niet zullen bedreigen, beledigen of hinderen op enigerlei wijze, dan wel schadelijk of lasterlijk zullen zijn of inbreuk maken op de privacy of andere rechten van derden;
• geen onrechtmatige verzoeken zullen inhouden, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen wordt kettingbrieven, junk mail, spam en andere ongewenste verspreiding van (commerciële) informatie;
• op geen enkele wijze reclame zullen bevatten, zonder voorafgaande toestemming van Hondjeuitlaten.nl;
• geen virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere zaken zullen bevatten die computersystemen kunnen beschadigen of nadelig kunnen beïnvloeden;
• niet anderszins strafbaar of onrechtmatig zullen zijn, dan wel strafbare of onrechtmatige handelingen zullen aanmoedigen of hiertoe zullen aanzetten.

7.3 U stemt ermee in dat u geen persoonlijke gegevens van minderjarigen (waaronder mede maar niet uitsluitend te verstaan: telefoonnummers, adres, e-mailadres, password) zult opvragen of verstrekken.

7.4 Hondjeuitlaten.nl verstrekt geen persoonlijke gegevens zoals telefoonnummer, e-mailadres en volledig adres van u aan derden. (Enkel uw straatnaam en een locatie indicatie op de kaart worden getoond om een match gebaseerd op afstand mogelijk te maken) Het contact met andere leden loopt via het systeem van Hondjeuitlaten.nl op de Website. Indien u besluit met andere leden dit soort of andere persoonlijke gegevens uit te wisselen, doet u dit geheel op eigen risico.

7.5 U stemt ermee in geen uitingen te doen op uw profiel, of te voldoen aan verzoeken via een profiel van een andere gebruiker, waarmee uw identiteit te achterhalen is, waaronder vermelding van naw gegevens, e-mail(adres), telefoonnummer, website van persoonlijke aard, QR-code, YouTube kanaal, social media account, met uitzondering van die gevallen waarin dat specifiek door Hondjeuitlaten.nl vereist wordt.

Artikel 8 Content van Hondjeuitlaten.nl en derden

8.1 Alle (intellectuele eigendoms-) rechten die rusten op of voortvloeien uit (de inhoud van) (onderdelen van) de Website – waaronder mede wordt begrepen teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s, video’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen die zich op de Website bevinden – berusten bij Hondjeuitlaten.nl, haar licentiegevers of haar leden.

8.2 Ten aanzien van de onderdelen van de Website waarop Hondjeuitlaten.nl of haar licentiegevers rechthebbende zijn, verleent Hondjeuitlaten.nl u een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om deze via de Website te bekijken en/of beluisteren en/of aan uw profiel toe te voegen op de wijze en in het format zoals deze bestanden op de Website ter beschikking worden gesteld. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan enige content op de Website (op enige andere wijze) te verveelvoudigen of openbaar te maken, al dan niet voor commerciële doeleinden, waaronder door de content te downloaden, te kopiëren of te wijzigen, tenzij Hondjeuitlaten.nl of de betreffende rechthebbende daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

8.3 Hondjeuitlaten.nl controleert de content van derden, zoals applicaties, teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s, video’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, niet en de aanwezigheid daarvan op Hondjeuitlaten.nl impliceert niet dat Hondjeuitlaten.nl deze content heeft goedgekeurd. Hondjeuitlaten.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud en werkwijze van content van derden of voor enig gebruik hiervan door haar leden

Artikel 9 Uw content

9.1 Op diverse onderdelen van de Website heeft u de mogelijkheid om content – waaronder mede wordt begrepen bestanden, foto’s, gegevens, informatie, materialen, links naar andere websites, een en ander ongeacht de vorm (beeld, geluid, tekst, interactieve features, een combinatie daarvan of anderszins) – te uploaden of anderszins te plaatsen of beschikbaar te stellen. Ten aanzien van deze content geldt het volgende.

9.2 U verklaart uitdrukkelijk dat u het recht heeft deze content te plaatsen, te uploaden of anderszins beschikbaar te stellen (hierna gezamenlijk te noemen: ‘plaatsen’) op de Website. U bent eigenaar van de content of heeft uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar, rechthebbende of geportretteerde om de content te plaatsen. U geeft Hondjeuitlaten.nl een niet- exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende en onbezwaarde licentie om de door u geplaatste content te verveelvoudigen, te verspreiden, te bewerken en anderszins te gebruiken voor de uitvoering van haar diensten. Hondjeuitlaten.nl zal deze content niet zonder uw voorafgaande toestemming openbaar maken of gebruiken voor promotionele activiteiten, anders dan noodzakelijk voor de uitvoering van haar diensten.`

9.3 U verklaart en garandeert dat de door u geplaatste content op geen enkele wijze inbreuk maakt op portretrechten, auteursrechten, naburige rechten of andere (intellectuele eigendoms)rechten van derden en u vrijwaart Hondjeuitlaten.nl volledig tegen alle aanspraken van derden, schade en kosten, waaronder kosten voor juridische bijstand, verband houdend met het feit dat de content (vermeend) inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of dat het gebruik anderszins onrechtmatig is jegens derden.

9.4 Indien u hiervoor toestemming geeft, kan Hondjeuitlaten.nl via application programming interfaces (API’s) informatie van u ophalen van andere locaties op het internet, zoals Facebook. Zo zal bij de registratie middels de Facebook optie via een API-toestemming worden gevraagd om bijvoorbeeld uw profielfoto van Facebook op te halen en te koppelen aan uw profiel van Hondjeuitlaten.nl. Voor het gebruik van uw content van andere locaties door middel van API’s zal altijd om uw toestemming worden gevraagd, welke te allen tijde weer ingetrokken kan worden.

Artikel 10 Persoonsgegevens

10.1 Uw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Hondjeuitlaten.nl houdt zich daarbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, is vastgelegd bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

10.2 De door u verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt voor administratieve doeleinden, alsmede om een goede werking van de website mogelijk te maken. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derde ondernemingen of instanties, tenzij u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven, of wanneer er een wettelijke verplichting voor Hondjeuitlaten.nl bestaat deze gegevens te verstrekken.

10.3 Door registratie op Hondjeuitlaten.nl gaat u ermee akkoord dat het door u aangemaakte profiel zichtbaar is voor andere leden c.q. bezoekers van Hondjeuitlaten.nl.

10.4 Na registratie heeft u te allen tijde de mogelijkheid op de website uw opgegeven persoonsgegevens in te zien, op te vragen of te wijzigen. Bij uitschrijving worden al uw persoonsgegevens verwijderd.

Artikel 11 account offline halen/zichtbaarheid profiel

11.1 U kunt uw profiel ten alle tijden offline halen. U kunt uw profiel offline halen via de website op de pagina “Account”. Lidmaatschapskosten blijft u echter verschuldigd tot wederopzegging. Reeds aan Hondjeuitlaten.nl betaalde lidmaatschapskosten worden niet gerestitueerd.

11.2 Hondjeuitlaten.nl is gerechtigd uw lidmaatschap zonder nadere ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of uw toegang tot de Website (al dan niet tijdelijk) te blokkeren en/of uw profiel aan te passen of te verwijderen indien u:
• een of meerdere verplichtingen jegens Hondjeuitlaten.nl niet nakomt;
• in strijd handelt met de bepalingen in deze voorwaarden;
• in strijd met wettelijke voorschriften handelt;
• of indien Hondjeuitlaten.nl een of meerdere gegronde klachten over u ontvangt van andere leden van Hondjeuitlaten.nl.
In al deze situaties bent u de nog niet betaalde lidmaatschapskosten voor de vooraf overeengekomen lidmaatschapsperiode verschuldigd welke lidmaatschapskosten bij beëindiging direct opeisbaar worden. Reeds aan Hondjeuitlaten.nl betaalde lidmaatschapskosten worden niet gerestitueerd.

Artikel 12. Slotbepaling

12.1 Deze Voorwaarden kunnen te allen tijde door Hondjeuitlaten.nl aangepast worden. Deze aanpassingen zijn van kracht vanaf het moment dat deze op Hondjeuitlaten.nl staan vermeld. Voordat een bezoeker zich geregistreerd heeft, wordt de tekst van deze voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen. Als u in heeft ingestemd om de levering van dienst te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn – en u gebruik heeft gemaakt van de dienst – behoudt Hondjeuitlaten.nl zich het recht voor om voor dit gebruik een redelijke vergoeding te rekenen.)
a. Aan: [naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*
c. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
d. [Naam consumenten(en)]
e. [Adres consument(en)]
f. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

HondjeUitlaten.nl

Baasjes en vrijwilligers uit de buurt komen eenvoudig met elkaar in contact voor hulp met uitlaten, oppassen of zelfs logeren. Het kan via HondjeUitlaten.nl

Social

Op HondjeUitlaten.nl komen baasjes en vrijwilligers gemakkelijk met elkaar in contact. Houd jij van honden en wil je graag wandelen met een leenhond? Heb jij een hond maar ben je op zoek naar een vrijwilliger? Bij HondjeUitlaten.nl kies je zelf met wie je contact legt door simpelweg een berichtje te sturen naar iemand bij jou uit de buurt. Wees de uitlaatservice of zoek een uitlaatservice in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg.